Kemusyrikan zaman dahulu vs zaman sekarang


Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.                                (QS An-nisa’(4) ayat 48)

Salah satu musibah besar yang menimpa kaum muslimin dewasa ini karena ketidak pedulian mereka terhadap urusan agama dan sibuk dengan hal-hal keduniaan. Banyaknya kaum muslimin yang terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan Allah. Hal ini bisa terjadi akibat  sedikitnya pemahaman mereka tentang ajaran agama islam yang hanif.

Jurang keharaman terdalam yang mereka masuki yaitu lembah hitam kemusrikan. Perbuatan dosa yang paling besar inipun begitu samar bagi kebanyakan manusia karena keebodoha mereka dan karna rajinnya setan dalam menyesatkan manusia .

iblis menjawab: “Karena Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus, (QS Al-a’raf(7)ayat 16)

. Bahkan ,kalau mereka teliti secaara seksama ternyata kemusrikan hasil tipu daya iblis yg terjadi pada masa kita sekarang  ini justru lebih parah  dari pada kemusrikan yang terjadi di kalangan kaum musyrikin pada massa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam

DULU DALAM HAL ULUHIYYAH SAJA

Orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam  adalah masyarakat yang memliki keyakinan bahwa Allah  lah satusatunya Dzat yang maha  mencipta, maha member rizki  dan bahwa tidak ada yang mengatur seegala urusan kecuali Allah Ta’ala saja, serta seluruh langit dan bumi beserta segala isinya semuanya itu adalah kekuasaan Allah  inilah yang disebut dengan istilah tauhid rububiyah.

Salah satu dalil yang menunjukkan hal it adalah Firman Allah

. Katakanlah: “Kepunyaan siapakah bumi ini, dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui?”mereka akan menjawab: “Kepunyaan Allah.” Katakanlah: “Maka Apakah kamu tidak ingat?”Katakanlah: “Siapakah yang Empunya langit yang tujuh dan yang Empunya ‘Arsy yang besar?” mereka akan menjawab: “Kepunyaan Allah.” Katakanlah: “Maka Apakah kamu tidak bertakwa?”Katakanlah: “Siapakah yang di tangan-Nya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang Dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari (azab)-Nya, jika kamu mengetahui?” mereka akan menjawab: “Kepunyaan Allah.” Katakanlah: “(Kalau demikian), Maka dari jalan manakah kamu ditipu?”(QS Al-mu’minun(23) ayat 84-89)

Demikianlah kondisi kaum muusyrikin dahulu. Mereka tidak pernah memiliki keyakinan bahwa latta ,uzza mannt dan sesembahan lainnya adalah yg menciptakan,member rizki atau menguasai akan semesta ini. Mereka meyakini bahwa berhala  pujaan mereka itu hanyalah symbol hamba hamba Allah yang salih yang dijadikan sebagai perantara dalam ibadah mereka kepada Allah.

Lalu bagaimana dengan kondisi searang? Pada zaman sekarang, kita akan menjumpai kondisi yang lebih parah daripada  kaum musrikin pada zaman jahiliyah . karna dizaman sekarang disamping beribadah kepada Allah  mereka juga menyekutukan Allah. Salah satu bukti yang menunjukkan kemusrikan dalam masalah rubbubiyah/keyakinan adalah percayanya kepada nyi loro kidul keyakinan ini dapat dilihat dari budaya atau kebiasaan mereka ketika melakukan tumbal berupa sembelihan kepala kerbau kemudian dilabuhkan kelaut selatan dengan keyakinan agar laut tersebut tidak marah. Menurut keyakinan mereka tumbal tersebut dipersembahkan kepada nyi loro kidul

Padahal menyembelih merupakan salah satu bentuk iadah, karna didalamnya terkandung unsuribadah yaitu perendahan dir dan ketundukan . barang siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah maka dia telah jatuh dalam perbuatan syirik akbar dan pelakunya keluar dari islam. Hal semacam itu menjadikan kemusrikan dalam 2 perkara

Pertama dalam tauhid rububiyah  karna mereka meyakini ada penguasa selain Allah yaitu nyi loro kidul sebagai penguasa laut selatan

Kedua dalam tauhid uluhiyah mereka menujukan ibadah yaitu menyembelih kepala kerbau pada nyi loro kidul  dengan disertai pengagungan dan perendahan diri

Demikianlah realita sebagian ummat islam pada zaman sekarang. Mereka tidak hanya menyekutukan Allah dalam hal uluhiyah saja  namun mereka juga menyekutukan Allah dalam hal rubhubiyah suatu keadaan yngburuk bahkan hal itu tidak pernah dijumpai pada zaman rasulullah

DULU DIWAKTU LAPANG SAJA

Realita yang menunjukkan bahwa kondisi kemusyrikan zaman sekarang lebih parah dari zaman jahiliyah ada;ah kemusrikan zaman dahulu hanya terjadi ketika dalam keadaan waktu lapang adapun kalua ditimpa musibah. Kesusahan atau terancam bahaya mereka mengiklaskan/memurnikan ibadah mereka kepada Allah ta’ala semata. Salah satu buktiya yang meujukkan bahwa zaman dahulu kemusrikan hanya dilakukan dalam waktu lapang adalah  firman Allah

. dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, Maka dari Allah-lah (datangnya), dan bila kamu ditimpa oleh kemudharatan, Maka hanya kepada-Nya-lah kamu meminta pertolongan. kemudian apabila Dia telah menghilangkan kemudharatan itu dari pada kamu, tiba-tiba sebahagian dari pada kamu mempersekutukan Tuhannya dengan (yang lain),    (QS An-nahl(16) ayat 53-54)

Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, (berlayar) di lautan. sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya, datanglah angin badai, dan (apabila) gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung (bahaya), Maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya semata-mata. (mereka berkata): “Sesungguhnya jika Engkau menyelamatkan Kami dari bahaya ini, pastilah Kami akan Termasuk orang-orang yang bersyukur”..Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa (alasan) yang benar. Hai manusia, Sesungguhnya (bencana) kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri; (hasil kezalimanmu) itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi, kemudian kepada Kami-lah kembalimu, lalu Kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.   (QS  Yunus(10) ayat 22-23)

dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali Dia, Maka tatkala Dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling. dan manusia itu adalah selalu tidak berterima kasih.   (QS Al-isra’(17)  ayat 67)

dari berbagai ayat tersebut jelaslah bahwa kemusyrikan zaman dahulu hanya dilakukan pada waktu lapang sajanmaun apabila mereka ditimpa musibah mereka memurnikan ketaatannya hannya kepada Allah dan melupkan sesembahan yang selain Allah berbeda dizaman sekarang ini kemusyrikan yang dilakukan terus menerus berlangsung. Baik dalam keadaan sempit maupun keadaan luang . mereka tidak memurnikan keataatanya kepada Allah meskipun sedang dilanda musiah ,kesusahan  bahkan setiap kali mereka ditimpa musibah atau pun kesusahan kemusyrikan yang mereka perbuat justru semakin parah pula. Dengan mendatangi dukun,paranormal,makam dll  agar dihilangkan musibah yang mereka alami..

Lihatlah ketika gunung merapi meletus  beberapa waktu yang lalu , dalam kondisi keseusahan seperti itu mereka justru menyembelih kerbau dan kepala kerbau tersebut ditanam sebagai persembahan(tunbal)kepada jin penunggu gunung merapi oleh karna itu tidak ragu lagi bahwa kemusrikan zaman sekarang leih parah dari zaman dahulu.

SESEMBAHAN ZAMAN DAHULU “Lebih Mending”

Kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi ini adalah kemusyrikan yang dilakukan oleh kaum nabi Nuh AS. Kemusryrikan tersebut terjadi karna sikap yang berlebihan dalam memuji orang-rang shalih

dan mereka berkata: “Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula suwwa’, yaghuts, ya’uq dan nasr (QS Nuh(71) ayat 23).

Wadd, suwwa’, yaghuts, ya’uq dan Nasr adalah Nama-nama berhala yang terbesar pada qabilah-qabilah kaum Nuh.

Ibnu abbas Radhiyallahu Anhu menjelaskan tetang sesenbahan kaum nuh dalam ayta diatas “ itu adalah nama-nama orang shalih  di kalangan kaum nuh . ketika mereka meninggal , setn membisikkan kepada kaum nuhuntk membuat patung patung di tempat tempat mereka beribadah serta menamai patung  patung tersebut dengan nama-nama mereka . kaum nuh pun menuruti bisikan tersebut, namun patung tersebut belum sampai disembah . ketika kaum nuh tersebut  meninggal dan hilanglah ilmu, patung-patung itu pun akhirnya disembah  (HR Bukhari)

Demikainlah orang-orang musrik pada zaman dahulu menjdikan hamba-hamba Allh Ta’ala yang shalih, baik dari kalanbgan nabi ,malaikat, ataupun para wali sebagai sekutu bagi Allah Ta’ala. Karena hanya menurut prasangkaan mereka, hamba –hamba Allah Ta’ala yang shalih ini dapat mendekatkan  diri mereka kepada AllahTa’ala disebabkan kedudukan mulia yang mereka miliki disisi Allah Ta’ala . sementara mereka merasa banyak berbuat maksiat dan dosa sehingga tidak pantas meminta langsung kepada Allah . tetapi harus melalui perantara orang-orang shalih tersebut

Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): “Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan Kami kepada Allah dengan sedekat- dekatnya”. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar.  (QS Az-zumau(39) ayat 3)

Syekh Muhammad at-Tamimy Rahimahullah berkata “orang-orang musyrik dahulu menyemabah hamaba-hamba Allah yang shalih dan dekat di sisi Allah , baik dari kalangan nabi ,wali atau malaikat. Atau menymbah batu dan pohon yang merupakan mahkluk yang taat kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat kepadanya . sedangkan orang musrik zaman sekarang mereka menyembah manusia yang paling bejat. Orang –orang yang mereka sembahternyata adalah orang –orang yang tidak bisa menjaga diri mereka dari zina,mencurimninggalkan sholat dan maksiat-maksiatlainnya.sehingga masyarakat yang memiliki keyakinan terhadap orang –orang shalih dan makluk yang tidak pernah bermaksiat lebih ringan kemusrikannya dari pada masyarakatyang memiliki keyakinan terhadap orang-orang yang fasik dan rusak  (Lihat Kasyfu Syubuhaat)

Dan marilah kita cocokan perkataan beliau tersebut dengan realita yang terjadi di masyrakat  kita sekarang ini. Saking parahnya keadaan mereka. Orang-orang yang telah mereka kenal sebagai orang y suka berbuat maksiat pun mereka sembah dan diharapkan berkahnya.salah atu buktnya  banyak nya orang yang “ngalap berkah” ke makam pangeran samudro dan nyai ontrowulan di gunung kemukus, sragen. Konon,mereka berdua adalah seorang anak dan ibu tiri (permaisuri raja) dari kerajaan majapahit yang berselingkuh  (berzina) kemudian diusir dari kerajaan dan menetap di gunung kemukus hingga meninggal , pangeran samudro berpesan bahwa keinginan peziarah makamnya akan terkabul jika mereka bersedia melakukan seperti apa yang pernah ia lakukan bersama ibu tiri nya (yaitu berzina). Sehingga sebagai syarat “mujarab” untuk mendapatkan berkah disana adalah harus dengan berzina terlebih dahulu . inilah salah satu sosok sesembahan orang musyrik zaman sekarang yang ternyata adalah seorang pezina Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un.

Inilah realita kemusrikan pada zaman ini. Dari sini kita dapat melihat bersama betapa orang-orang musrik zaman dahulu lebih berakal dari pada orang-orag musrik zaman sekarang . karna maraknyabentuk –bentuk kemusrikan dan samarnya hal tersebut sudah seharusnya bagi setiap kita untk mempelajari ilmu tauhid agar dapat terhindar dari sejauh-jauhnya dari segala kemusrikan  {dr.M.Saifudin Hakim  disarikan dari buku penulis “Saudaraku …mengapa engkau enggan mengenal Allah?”}

(diambil dari brosur At-Tauhid)

Advertisements

About qolbussalam

perjuangan adalah seni kehidupan

Posted on 23/02/2011, in iman and tagged , , . Bookmark the permalink. 1 Comment.

  1. jaman skrng kemusyrikan nya adalah org2 bnyk yg menyembah harta. adapula yg memuja ulama secara berlebihan.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: